متن ترجمه شده آهنگ Try My Best از Brennan Savage

متن ترجمه شده آهنگ Try My Best از Brennan Savage

توسط

Brennan Savage – Try My Best

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

[Chorus]

You are so cold, left my heart broken
تو خیلی سردی،قلبم رو شکسته ول کرد
I don’t want this, I was chosen
من این و نمیخوام ، من انتخاب شدم
I can’t help you, you need someone else
من نمیتونم کمکت کنم،تو یکی دیگه رو لازم داری
To tell you where you’re going
تا بهت بگه داری کجا میری
All I do is try my best
تمام کاری که من میکنم اینه که بهترین کارمو بکنم
Take this weight right off my chest
این دردو رو از قلبم بردار
Let me fall out burn away, you don’t need me
منو بزار برم بمیرم،تو به من نیازی نداری
Guide me, like the barrel of a gun
راهنماییم کن ،مثل لوله تفنگ
Find me, will you tell me what you runnin’ from
پیدام کن،بهم خواهی گفت که از چی داری فرار میکنی
I need, you like you
من بهت نیاز دارم
Need the truth you lied, oh well
به خود واقعیت نه خود الکیت ،اوه

[Post-Chorus]

All I do is try my best
من همیشه بهترین تلاشمو میکنم
Take this weight right off my chest
این سنگینی رو از رو قلبم بردار
Let me fall out burn away
بزار بیوفتم بیرون و بسوزم( هدر بشم)
You don’t need me
تو بهم نیاز نداری

[Verse 1]

Concentration, conservation
تمرکز،حفاظت
Sittin’ in the crib like its hibernation
تو تخت خواب نشستم مثل اینکه تو خواب زمستانی ام
I’ma make it up, baby I been waitin’
من قراره بالا ببرمش،عزیزم من منتظر بودم
I’ma make a move like a …
من یه حرکت میزنم مثه (نامعلوم)
Playin’ with my life since the age of fourteen
از 14 سالگی با زندگیم بازی میکنم
I been chosing another move, called a movie
من همش یه مسیر دیگرو اتخاب میکردم ( تصمیم هامو عوض میکنم)- اسم یه فیلمه
I been waitin’ on a check since eighteen
از 18 سالگیم منتظر یه چک بودم
Playing with the game and baby it’s on me
با بازی (زندگی ) بازی میکردمو،عزیزم تقصیره منه
It’s on me now, tell me what the price on me
حالا تقصیره منه، بگو گناهم چقده
Singing in a damn magazine now
حالا تو یه مجله آشغال دارم میخونم
I was on drugs with my team now
با تیمم مواد مصرف میکردیم
But I’m clean now, but said I’m clean now
ولی الان پاکم،ولی گفتم الان پاکم
But I am clean, listen I am clean now
ولی من پاکم، گوش کن الان پاکم
But I am clean, listen I am clean now
ولی من پاکم، گوش کن الان پاکم

[Chorus]

You are so cold, left my heart broken
تو خیلی سردی،قلبم رو شکسته ول کرد
I don’t want this, I was chosen
من این و نمیخوام ، من انتخاب شدم
I can’t help you, you need someone else
من نمیتونم کمکت کنم،تو یکی دیگه رو لازم داری
To tell you where you’re going
تا بهت بگه داری کجا میری
All I do is try my best
تمام کاری که من میکنم اینه که بهترین کارمو بکنم
Take this weight right off my chest
این دردو رو از قلبم بردار
Let me fall out burn away, you don’t need me
منو بزار برم بمیرم،تو به من نیازی نداری
Guide me, like the barrel of a gun
راهنماییم کن ،مثل لوله تفنگ
Find me, will you tell me what you runnin’ from
پیدام کن،بهم خواهی گفت که از چی داری فرار میکنی
I need, you like you
من بهت نیاز دارم
Need the truth you lied, oh well
به خود واقعیت نه خود الکیت ،اوه

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.