NF - You're Special

متن ترجمه شده آهنگ You’re Special از NF

توسط

NF – You’re Special

You’re Special
تو خاص هستی

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

[Intro]

Yeah, you, baby, you
اره، تو، عزیزم،تو
You’re something special
تو یه چیز خاص هسی
Baby, I know
عزیزم،میدونم
I know what you’re thinkin’
میدونی داری به چی فکر میکنی
Maybe, maybe, I’m wasting your time
شاید،شاید،دارم وقتتو هدر میدم
But I promise, but I promise
ولی من قول میدم،ولی من قول میدم
I know that I go back and forth
میدونم که عقب و جلو میرم
But I won’t let you, I won’t let you, I won’t let you down
اما من نا امیدت نمیکنم
Yeah
اره

[Verse 1]

I meant it when I told you I would change
وقتی بهت گفتم که تغییر میکنم جدی بودم
Meant it when I told you I would stay
جدی بودم وقتی بهت گفتم من می مونم
Sick of talkin’ on the phone, babe
حالم به هم میخوره از با گوشی حرف زدن،عزیزم
Time to pack your car and come to my state
وقتشه که ماشینتو آماده کنی و بیای پیشم
Come to my place, look at my face, oh, yeah
بیا خونه من،به صورتم نگاه کن ،اوه ،اره
You know I ain’t playin’
میدونی که من شوخی نمیکنم
I sent you some money, yeah, hop in the car
برات یکم پول فرستاده بودم،اره،سوار ماشین شو
And get on the road, here we go
و برو توی جاده،شروع کنیم
Baby, I can’t lie
عزیزم،من نمیتونم دروغ بگم
I’m a little bit, I’m a little bit scared right now, girl, girl, yeah
من یکمی،من یکمی ترسیدم الان،دختر،دختر،اره

[Pre-Chorus]

You said you want more
تو گفتی بیشتر میخای
And I can’t blame you for
و من نمیتونم تورو مقصر بدونم بخاطر
Askin’ me for somethin’ you deserve
بخاطر خواستن چیزی ازم که لایقشی

[Chorus]

You’re special
تو خاص هستی
Yo-yo-you’re special
تو خاص هستی
Oh yeah, you’re special
تو خاص هستی
Yo-yo-you’re special
تو خاص هستی

[Verse 2]

Yeah, I knew it, you was my type
اره،من میدونستم،تو مثل من بودی
We ain’t gotta skip to the highlight
ما نمیتونیم بریم سراغ اصل مطلب
You’re the highlight, girl, of my life (woo)
تو خود اصل مطلبی،اره،از زندگی من(تو اصل مطلب زندگیمی)
Both of us have got a past, but it’s alright
هر دومون یه گذشته داریم،اما اشکالی نداره
All night car rides
تمام شب ماشین سواری میکنیم
Drivin’ through the city, yeah, the view’s fantastic
میرونیم توی شهر،اره،منظره های فوق العاده
It’s automatic, could see you smile, gotta have it
این خودکاره،میتونم لبخندتو ببینم، باید داشته باشمش
She got me thinkin’ maybe I’ma have to put a ring on it, girl
اون باعت شد تا فکر کنم براش یه حلقه بخرم،دختر
I ain’t never been a romantic, but I can romance ya
من هرگز رمانتیک نبودم،ولی الان میتونم رمانتیک باشم اره
Get your shoes on, baby, I am not asking
کفشاتو بپوش،عزیزم،من درخواست نمیکنم
I’m ’bout to take you out to dinner, put the black dress on
میخوام ببرمت بیرون برای شام،لباس سیاهتو بپوش
Got the room gaspin’, how did this happen?
اتاق خیلی نفس گیر شده بود،چطور این اتفاق افتاد
I don’t even know
من حتی نمیدونم
She’s the type to sing my words at the show
اون دختریه که تو اجراهام آهنگامو براش میخونم
She’s the type to pick me up when I’m low
اون دختریه که وقتی حالم خوب نیس حالمو خوب میکنه
And remind me she got my back, no matter what
و یادم میندازه که هوامو داره،هر اتفاقی هم بیافته
Yeah, I think she hearin’ me now
اره،فکر کنم اون الان داره منو میشنوه
Say what I think, so I’m thinkin’ out loud
چیزایی رو که فکر میکنم میگم،پس فکر کنم دارم بلند فکر میکنم
I need a woman I know I can trust, and I got one
من به یه زن نیاز دارم که میدونم میتونم بهش اعتماد کنم،و یکی داشتم
I guess you can say that she down
حدس میزنم که تو میتونی بگی که اون دلتنگمه
Callin’ my phone, and she told me she proud
بهم زنگ زد، و بهم گفت که بهم افتخار میکنه
She said my name and I like how that sounds, oh, yeah
اون اسممو گفت و من از جوری که این به نظر میاد خوشم میاد
(I like that)
خوشم میاد ازش

[Bridge]

I like how this sounds
خوشم میاد که چجوری این به نظر میاد
(Baby, I—yeah)
Baby, don’t make me lose myself
عزیزم،کاری نکن که خودمو گم کنم(کنترلمو از دست بدم)
Baby, I need somebody I know I can trust (yeah)
عزیزم،من به یکی نیاز دارم که میدونم میتونم بهش اعتماد کنم
I mean, I’m being honest
منظورم اینه،من صادقانه میگم
I ain’t ever met a girl like you (no)
من هیچوقت با دختری مثل تو آشنا نشدم
Baby, you can call me
عزیزم،تو میتونی بهم زنگ بزنی
You can call me anytime
میتونی بهم هر وقت خواستی زنگ بزنی
You can call me any day, anytime
میتونی بهم هر روزی که خواستی زنگ بزنی،هر وقتی
You know I’ma answer
میدونی که من جوابتو میدم
I won’t let you, I won’t let you down, yeah
من تورو،من تورو ناامید نمیکنم،اره

[Pre-Chorus]

You said you want more
تو گفتی بیشتر میخای
And I can’t blame you for
و من نمیتونم تورو مقصر بدونم بخاطر
Askin’ me for somethin’ you deserve (you deserve it)
بخاطر خواستن چیزی ازم که لایقشی،تو لایقشی

[Chorus]

You’re special, yeah
تو خاص هستی
Yo-yo-you’re special
تو خاص هستی
I said, girl, I said, you’re special
من گفتم،دختر،من گفتم، تو خاص هستی
I said, you’re special
من گفتم، تو خاص هستی

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

۱ دیدگاه
  1. sirglio frei 5 سالپیش
    پاسخ

    Hello. impressive job. I did not expect this. This is a fantastic story. Thanks!

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.