متن ترجمه آهنگ A Million on My Soul از Alexiane

متن ترجمه آهنگ A Million on My Soul از Alexiane

توسط

Alexiane – A Million on My Soul

A Million on My Soul
یک ملیون برای سرم(کشتنم)

برای دانلود این اهنگ لطفا به کانال تلگرام ما مراجعه نمایید.بر روی نوشته کلیک کنید!

[Verse 1]

I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودمو پیدا کنم,باید همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta find him now
باید یه مرد بشم,باید اونو همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta be the man
باید یه مرد بشم,باید مرد این کار بشم
I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودمو پیدا کنم,باید همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta find him now
باید یه مرد بشم,باید اونو همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta be the man
باید یه مرد بشم,باید مرد این کار بشم

[Pre-Chorus]

When I come to town for the last time
وقتی برای اخرین بار به شهر میرم
Pull up in a fast car for the first time
برای اولین بار تو یه ماشین سریع هستم
I’m gonna say goodbye
من باید خداحافظی کنم
You didn’t see me cry
تو گریه کردن منو ندیدی

[Chorus]

I got a million on my soul
برای سرم یک میلیون جایزه گذاشتن
I go build an army on my own
میرم که ارتش خودمو تشکیل بدم
They put a bounty in my soul
آنها برای کشتنم جایزه تعیین کردن
Won’t you leave me alone more
چرا منو تنها نمیزاری
Oh, leave me alone more
اوه,منو تنها بزار
I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد بشم,من باید یه مرد بشم
Won’t you leave me alone more
چرا منو تنها نمیزاری
Oh, leave me alone more
اوه,منو تنها بزار
I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد بشم,من باید یه مرد بشم

[Post-Chorus]

Oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh, hold my fire
اوه,خشم منو نگه دار

[Verse 2]

I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودمو پیدا کنم,باید همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta find him now
باید یه مرد بشم,باید اونو همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد بشم,من باید یه مرد بشم
They wanna take me down, wanna see me crawl
میخان منو از پا دربیارن,میخان وقتی که من می خزم منو ببینن
I gotta be a man, I gotta find him now
باید یه مرد بشم,باید اونو همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta be the man
باید یه مرد بشم,باید مرد این کار بشم

[Pre-Chorus]

When I come to town for the last time
وقتی برای اخرین بار به شهر میرم
Pull up in a fast car for the first time
برای اولین بار تو یه ماشین سریع هستم
I’m gonna say goodbye
من باید خداحافظی کنم
You didn’t see me cry
تو گریه کردن منو ندیدی

[Chorus]

I got a million on my soul
برای سرم یک میلیون جایزه گذاشتن
I go build an army on my own
میرم که ارتش خودمو تشکیل بدم
They put a bounty in my soul
آنها برای کشتنم جایزه تعیین کردن
Won’t you leave me alone more
چرا منو تنها نمیزاری
Oh, leave me alone more
اوه,منو تنها بزار
I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد بشم,من باید یه مرد بشم
Won’t you leave me alone more
چرا منو تنها نمیزاری
Oh, leave me alone more
اوه,منو تنها بزار
I gotta be a man, I gotta be a man
من باید یه مرد بشم,من باید یه مرد بشم

[Post-Chorus]

Oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh, hold my fir
اوه,خشم منو نگه دار

[Outro]

I gotta find myself, gonna find it now
من باید خودمو پیدا کنم,باید همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta find him now
باید یه مرد بشم,باید اونو همین الان پیدا کنم
I gotta be a man, I gotta be the man
باید یه مرد بشم,باید مرد این کار بشم

برای دانلود این اهنگ لطفا به کانال تلگرام ما مراجعه نمایید.بر روی نوشته کلیک کنید!

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.