Halsey - Die 4 Me

متن ترجمه شده آهنگ Die 4 Me از Halsey

توسط

Halsey – Die 4 Me

Die 4 Me
برام میمیری

دانلود آهنگ

[Intro]

Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah
اره، اره، اره
I’m gon’ save her tonight
امشب اون (دختر) رو نجات میدم
But you lied, savior, you lied
ولی تو دروغ گفتی ، نجات دهنده ، دروغ گفتی
You lied to me
تو به من دروغ گفتی

[Chorus]

Said you’d take a bullet, told me you would die for me (Oh, yeah)
گفتی حاضری واسه من گلوله بخوری و بمیری ( آره )
I had a really bad feeling you’d been lying to me
احساس خیلی بدی داشتم که نکنه داری بهم دروغ میگی
We were on the low, but you were getting high with me (Ah, ah)
ما اون پایینا بودیم، ولی تو داشتی با من اون بالاها می اومدی
Learned the lesson when you showed a different side, I see (Ah)
وقتی اون چهره متفاوتت رو نشون دادی درسم رو گرفتم، و فهمیدم
Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yеah)
بهم گفتی واسم می‌میری، واسم می‌میری، واسم می‌میری (آره)
But you lied to me, you lied to mе, you lied to me (Yeah, yeah, yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی (آره)
Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yeah)
بهم گفتی واسم می‌میری، واسم می‌میری، واسم می‌میری (آره)
But you lied to me, you lied to me, you lied to me, yeah (Yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی (آره)

[Verse 1]

I hope you think about me every time you touch it
امیدوارم هروقت لمسش می‌کنی به من فکر کنی
I hope your new girl hears it and she loves it
امیدوارم دوست دختر جدیدت آهنگ رو بشنوه و عاشقش بشه
Devil’s front door and I’m banging on the line
شیطان جلو دره و من پشت خط تلفن داد میزنم
If I said I want an answer, I’d be lyin’, I’d be lyin’, yeah
و اگه بگم من یه جواب میخوام، دارم دروغ میگم، دروغ میگم، آره
They say what the devil can’t do
اونا گفتن شیطان اگه کاری رو نتونه انجام بده
He’s gonna send a woman to
یه زن رو می‌فرسته تا اون کار رو واسش انجام بده
You seek to hide, you’re dead inside, won’t see me cry
دنبال یه جا واسه قایم شدنی، از درون مُردی، دیگه هیچوقت نمیبینی من گریه کنم

[Chorus]

Said you’d take a bullet, told me you would die for me (Oh, yeah)
گفتی حاضری واسه من گلوله بخوری و بمیری ( آره )
I had a really bad feeling you’d been lying to me
احساس خیلی بدی داشتم که نکنه داری بهم دروغ میگی
We were on the low, but you were getting high with me (Ah, ah)
ما اون پایینا بودیم، ولی تو داشتی با من اون بالاها می اومدی
Learned the lesson when you showed a different side, I see (Ah)
وقتی اون چهره متفاوتت رو نشون دادی درسم رو گرفتم، و فهمیدم
Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yеah)
بهم گفتی واسم می‌میری، واسم می‌میری، واسم می‌میری (آره)
But you lied to me, you lied to mе, you lied to me (Yeah, yeah, yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی (آره)
Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yeah)
بهم گفتی واسم می‌میری، واسم می‌میری، واسم می‌میری (آره)
But you lied to me, you lied to me, you lied to me, yeah (Yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی (آره)

[Verse 2]

Settle down, I’ll spell it out, it’s simple enough
بشین سرجات، برات توضیحش میدم، به اندازه کافی آسونه
I came around, I figured out, should follow my gut
من اومدم، خودم فهمیدم که، باید به حرف دلم گوش میدادم
I don’t play anymore, I went through your phone
دیگه بازی رو ادامه نمیدم، رفتم سراغ گوشیت
And called the girls in your DMs and took all them home
و به دخترایی که پیام میدادی زنگ زدم و همشون رو آوردم خونه
And I know it’s been a while since the last time you heard from me
و میدونم یه مدتی شده که هیچ خبری ازم نداشتی
Grew into a savage, you can hear it in this verse, honey
به یه وحشی تبدیل شدم، توی این تیکه از آهنگ میتونی بشنویش، عزیزم
Turns out it shows ’cause they turn out at shows
معلوم شد توی اجراهات اتفاق افتادن، چون اون دخترا به اجراهات میومدن
I sold forty million copies of our break-up note
من چهل میلیون نسخه از آهنگی که درباره جداییمون خوندم رو فروختم
Brought some strangers in our beds so now you lost your right to privacy
چند تا غریبه رو به تختمون آوردی و الان تمام حقت از فضای شخصی رو از دست دادی
Spilling all our secrets, you thought they’d probably die with me (No)
همه رازهامون رو فاش میکنم، با اینکه فکر کردی همشون با من میمیرن (نه)
Know you f**king love it on the low
میدونم اون پایینا رو خیلی دوست داری
And you don’t have to say I’m crazy ’cause I know nothing’s changed though
و نمیخواد بهم بگی دیوونه شدم چون خودم میدونم، هیچی عوض نشده

[Chorus]

Said you’d take a bullet, told me you would die for me (Oh, yeah)
گفتی حاضری واسه من گلوله بخوری و بمیری ( آره )
I had a really bad feeling you’d been lying to me
احساس خیلی بدی داشتم که نکنه داری بهم دروغ میگی
We were on the low, but you were getting high with me (Ah, ah)
ما اون پایینا بودیم، ولی تو داشتی با من اون بالاها می اومدی
Learned the lesson when you showed a different side, I see (Ah)
وقتی اون چهره متفاوتت رو نشون دادی درسم رو گرفتم، و فهمیدم
Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yеah)
بهم گفتی واسم می‌میری، واسم می‌میری، واسم می‌میری (آره)
But you lied to me, you lied to mе, you lied to me (Yeah, yeah, yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی (آره)
Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yeah)
بهم گفتی واسم می‌میری، واسم می‌میری، واسم می‌میری (آره)
But you lied to me, you lied to me, you lied to me, yeah (Yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی (آره)

[interlude]

You’d die, you’d die, you’d die (You’d die, you’d die, you’d die)
تو می‌میری، تو می‌میری، تو می‌میری (تو می‌میری، تو می‌میری، تو می‌میری)
But you lied, you lied, you lied (You lied, you lied, you lied)
ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ گفتی (ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ
گفتی)
You’d die, you’d die, you’d die (You’d die, you’d die, you’d die)
تو می‌میری، تو می‌میری، تو می‌میری (تو می‌میری، تو می‌میری، تو می‌میری)
But you lied, you lied, you lied, yeah (You lied, you lied, you lied)
But you lied, you lied, you lied (You lied, you lied, you lied)
ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ گفتی (ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ
گفتی)

[Bridge]

This is the last time, I’ma do you the honor
این آخرین باریه که یه لطفی بهت میکنم
I gave you a headline, I know I shouldn’t bother
دوباره سر خط خبرها بردمت، می‌دونم نباید خودمو به زحمت بندازم
This is the lesson that take, hold someone tight and they break
این درسیه که باید گرفته بشه، کسی رو محکم نگه داری میشکنه
Then you say it’s a mistake, but you made it anyway
بعد میگی این یه اشتباه بود ولی بازم انجامش دادی
Now, you can’t blame me, tell them you made me
الان تو نمیتونی من رو مقصر بدونی، تو من رو بجبور کردی
Ignore the sh*t that you did on the daily
(انتظار نداشته باش) تمام کارهایی که روزانه میکردی رو نادیده بگیرم
Think that you played me, but you can’t save me
فکر کردی که من رو بازی دادی، ولی نمیتونی من رو نجات بدی
All of that sh- but I went f**king crazy
همه ی اون اتفاقا باعث شد من دیوونه بشم

[Chorus]

Said you’d take a bullet, told me you would die for me (Oh, yeah)
گفتی حاضری واسه من گلوله بخوری و بمیری ( آره )
I had a really bad feeling you’d been lying to me
احساس خیلی بدی داشتم که نکنه داری بهم دروغ میگی
We were on the low, but you were getting high with me (Ah, ah)
ما اون پایینا بودیم، ولی تو داشتی با من اون بالاها می اومدی
Learned the lesson when you showed a different side, I see (Ah)
وقتی اون چهره متفاوتت رو نشون دادی درسم رو گرفتم، و فهمیدم
Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yеah)
بهم گفتی واسم می‌میری، واسم می‌میری، واسم می‌میری (آره)
But you lied to me, you lied to mе, you lied to me (Yeah, yeah, yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی (آره)
Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (Yeah, yeah, yeah)
بهم گفتی واسم می‌میری، واسم می‌میری، واسم می‌میری (آره)
But you lied to me, you lied to me, you lied to me, yeah (Yeah)
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی (آره)

[interlude]

You’d die, you’d die, you’d die (You’d die, you’d die, you’d die)
تو می‌میری، تو می‌میری، تو می‌میری (تو می‌میری، تو می‌میری، تو می‌میری)
But you lied, you lied, you lied (You lied, you lied, you lied)
ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ گفتی (ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ گفتی)
You’d die, you’d die, you’d die (You’d die, you’d die, you’d die)
تو می‌میری، تو می‌میری، تو می‌میری (تو می‌میری، تو می‌میری، تو می‌میری)
But you lied, you lied, you lied, yeah (You lied, you lied, you lied)
But you lied, you lied, you lied (You lied, you lied, you lied)
ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ گفتی (ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ گفتی، ولی تو دروغ گفتی)

دانلود آهنگ

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.