NF - Hate myself

متن ترجمه شده آهنگ Hate myself از NF

توسط

NF – Hate myself

Hate myself
از خودم متنفرم

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

[Chorus]

I don’t see you like I should
من تورو جوری که باید ببینم نمیبینم
You look so misunderstood
تو خیلی در اشتباهی
And I wish I could help
و کاش میتونستم کمکت کنم
But it’s hard when I hate myself
ولی سخته وقتی که از خودم متنفرم
Pray to God with my arms open
با دستان باز دعا میکنم
If this is it, then I feel hopeless
اگه اوضاع اینطوریه، پس من امید ندارم
And I wish I could help
و کاش میتونستم کمکت کنم
But it’s hard when I hate myself
ولی سخته وقتی که از خودم متنفرم

[Verse 1]

Yeah, late nights are the worst for me
اره، نصفه شبا بد ترین مواقع برای من هستن
They bring out the worst in me
اونا (نصفه شبا) بدترین حس هامو بروز میدن
Mind runnin’, got me feelin’ like it hurts to think
عقل از سرم پریده، حس میکنم فکر کردن زخمیم میکنه
If this is all that I wanted, I don’t want it, gotta be more for me
اگه این تمام چیزایی بود که میخواستم(رویای رپر شدن)، نمیخوامش، باید از این بیشتر باشه
All the core beliefs
همه اعتقادات وجودیم
And every mornin’ I wake up and feel like I am not worth it ’cause I’m at war with
peace
و هر صبح که بیدار میشم حس میکنم که ارزششو ندارم چون با ارامش در جنگم
I go to Hell, walk up to the corpse of me
من به جهنم میرم، روی لاشه تنم قدم میزنم
Look at the body like, “You ain’t nothin’ but poor and weak”
به بدنم نگاه میکنم جوری که، تو هیچی جز یه فقیر بدبخت نیستی
It’s kinda weird
یه جورایی عجیبه
Lately I been feelin’ like the only way for me to get away is if I pour the drink
تازگیا حس میکنم تنها راه خلاصم اینکه لیوانمو پرکنم
That’s more deceit, more defeat
این خیلی حیله کارانست، شکست بیشتر
Is this really what I’m born to be?
این واقعا چیزی که به دنیا امدم تا باشم؟
That’s what you get for thinkin’ you’re unique
این چیزیه که وقتی فکر میکنی خاصی میگیری
So poor, but I’m so wealthy
فقیر(از لحاظ روحی)، ولی خیلی پولدارم
Need help, but you can’t help me
کمک نیاز دارم، ولی تو نمیتونی کمکم کنی
What else can the world sell me?
دنیا دیگه چی میتونه بهم بفروشه؟
Tell me lies, I still buy ’em like they’re goin’ outta stock
بهم دروغ بگو، من هنوز دروغاتو میخرم جوری که ورشکسته شدی
But it’s not healthy
ولی این سالم نیست

[Chorus]

I don’t see you like I should
من تورو جوری که باید ببینم نمیبینم
You look so misunderstood
تو خیلی در اشتباهی
And I wish I could help
و کاش میتونستم کمکت کنم
But it’s hard when I hate myself
ولی سخته وقتی که از خودم متنفرم
Pray to God with my arms open
با دستان باز دعا میکنم
If this is it, then I feel hopeless
اگه اوضاع اینطوریه، پس من امید ندارم
And I wish I could help
و کاش میتونستم کمکت کنم
But it’s hard when I hate myself
ولی سخته وقتی که از خودم متنفرم

[Verse 2]

Yeah, late nights get the best of me
اره، نصفه شبا بهترینمو بیرون میارن
They know how to get to me
میدونن چطوری بهم برسن
Suicide thoughts come and go like a guest to me
فکرهای خودکشی مثل یه مهمون میان و میرن
But I don’t wanna die, I just wanna get relief
ولی من نمیخوام بمیرم، من فقط میخوام خلاص شم
So don’t talk to me like you think I’m so successful
پس باهام طوری حرف نزن که فکر میکنی خیلی موفقم
What is success when hope has left you?
وقتی که امید تورو ول کرده موفقیت چیه؟
I am not a spokesman, I’m a broken record
من وراج نیستم، من یه رکورد شکسته هستم
Sick of doin’ interviews ’cause I hate myself, agh!
خسته از مصاحبه ها چون از خودم متنفرم
Come across like it’s so easy
جلو میای انگار واست خیلی راحته
But I feel like you don’t need me
ولی حس میکنم بهم نیاز نداری
When I feel like you don’t need me
وقتی که حس میکنم بهم نیاز نداری
Then I feel like you don’t see me
بعد حس میکنم منو نمیبینی
And my life has no meaning, drain me
و زندگی من هیچ معنی نداره، من و خشک کن(پژمرده کن)
Hands out, tryna ask for love
دستا بیرون، تلاش برای درخواست عشق
But when I get it, I just pass it up
ولی وقتی بهش میرسم، فقط ولش میکنم میره
Throw it away and think about it later
میندازمش دور و بعدا بهش فکر میکنم
Diggin’ through the trash for drugs
تو سطل اشغال دنبال دارو ام
Wish I could give you what you needed, but I can’t
کاش میتونستم هرچی میخای رو بهت بدم، ولی نمیتونم
I’m scared because
من ترسیدم چون

[Chorus]

I don’t see you like I should
من تورو جوری که باید ببینم نمیبینم
You look so misunderstood
تو خیلی در اشتباهی
And I wish I could help
و کاش میتونستم کمکت کنم
But it’s hard when I hate myself
ولی سخته وقتی که از خودم متنفرم
Pray to God with my arms open
با دستان باز دعا میکنم
If this is it, then I feel hopeless
اگه اوضاع اینطوریه، پس من امید ندارم
And I wish I could help
و کاش میتونستم کمکت کنم
But it’s hard when I hate myself
ولی سخته وقتی که از خودم متنفرم

[Verse 3]

I walk through the ashes of my passions
من روی خاکستر های انگیزه هام قدم میزنم
Reminiscin’ with the baggage in my casket
بیاد روزای گذشته، جعبه خاطرات و نامه ها
Get lost in the questions I can’t answer
تو سوالاتی گم شدم که نمیتونم جواب بدم
Can’t stand who I am, but it don’t matter
نمیتونم کسی که هستم رو تحمل کنم، ولی اهمیتی نداره
We scream to be free, but I stay captured
ما داد میزنم تا آزاد باشیم، ولی من زندانی باقی میمونم
Knee-deep in defeat of my own actions
غرق در شکست با اعمال خودم
Feel weak, but the peace that I keep lacking
احساس ضعف، ولی آرامشی که همیشه کم دارم
Keeps speakin’ to me, but I can’t have it
داره باهام حرف میزنه، ولی نمیتونم داشته باشم
But I can’t have it
ولی نمیتونم داشته باشم
Keeps speakin’ to me, but I can’t have it
داره باهام حرف میزنه، ولی نمیتونم داشته باشم
But I can’t have it
ولی نمیتونم داشته باشم
Keeps speakin’ to me, but I can’t have it
داره باهام حرف میزنه، ولی نمیتونم داشته باشم

[Chorus]

I don’t see you like I should
من تورو جوری که باید ببینم نمیبینم
You look so misunderstood
تو خیلی در اشتباهی
And I wish I could help
و کاش میتونستم کمکت کنم
But it’s hard when I hate myself
ولی سخته وقتی که از خودم متنفرم
Pray to God with my arms open
با دستان باز دعا میکنم
If this is it, then I feel hopeless
اگه اوضاع اینطوریه، پس من امید ندارم
And I wish I could help
و کاش میتونستم کمکت کنم
But it’s hard when I hate myself
ولی سخته وقتی که از خودم متنفرم
Hate myself
از خودم متنفرم
But it’s hard when I hate myself
ولی سخته وقتی که از خودم متنفرم
Hate myself
از خودم متنفرم
But it’s hard when I hate myself
ولی سخته وقتی که از خودم متنفرم

[Outro]

When I hate myself
وقتی که از خودم متنفرم
It’s kinda hard when I hate myself
یه جورایی سخته وقتی از خودم متنفرم
I hate myself
از خودم متنفرم
It’s hard when I hate myself
سخته وقتی از خودم متنفرم

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.