NF - The Search

متن ترجمه شده آهنگ My Stress از NF

توسط

NF – My Stress

My Stress
استرس من

دانلود آهنگ

[Intro]

Yeah
اره

[Chorus]

(Oh) Some days, I just wanna leave the negativity in my head
بعضی روزها، میخوام فقط همه ی انرژی های منفی رو داخل مغزم ول کنم
I just want relief from my stress
من فقط میخوام از استرسم رها شم
I just want relief from my stress (Oh)
من فقط میخوام از استرسم رها شم
Some days, I don’t wanna see or
بعضی روزها، نمیخوام ببینم یا
Have a bunch of people to impress
چند نفر باشن که باید تحت تاثیر قرار بدم
I just want relief from my stress
من فقط میخوام از استرسم رها شم
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
اره، من فقط میخوام از استرسم رها شم

[Verse 1]

Late nights (Late nights), starin’ out the window doin’ 85
شبا دیروقت، زل میزنم به بیرون پنجره و با سرعت 85 میرونم
Got my state of mind
وضعیت روحی خودمو دارم
Yeah, walkin’ on that gray line
(اره، راه رفتن روی اون خط خاکستری (توی حالت ناراحتی بودن
Hopin’ that my stress dies
امید داشتن به اینکه استرسم تموم میشه
It’s like I hate it but I love it at the same time (Oh) (Same time)
(انگار ازش متنفرم ولی در عین حال عاشقشم هستم (در عین حال
Pressure pushin’ me from all sides
داره از هر جهت بهم فشار وارد میشه
Insecurities of all kinds (All kinds)
انواع و اقسام کمبودهای درونی
Yeah, I’m a hostage to my own pride
اره، من گروگان غرور خودمم
Most important things in life to me are things I know I can’t buy (Oh)
مهم ترین چیزها توی زندگی برای من اونهایی هستن که نمیتونم بخرمشون
Ayy, yeah, it’s me in phases
اره، فقط منم تو یه دوران روحی دیگه
I’m not in the mood, yeah, to meet another stranger
من دل و دماغشو ندارم، اره، که با یه غریبه ی دیگه آشنا بشم
I’m not in the mood, yeah, to have a conversation
من دل و دماغشو ندارم، اره، که یه مکالمه ی دیگه داشته باشم
And talk about a bunch of things that I don’t feel amazed with
و صحبت کردن راجع به یه سری چیز دیگه ای که برام جالب نیستند
Gettin’ too close to me (Oh), woo, could be dangerous
نزدیک شدن بیش از حد به من، میتونه خطرناک باشه
I don’t like the energy, I leave the situation
من حال کارو دوست ندارم، شرایطو ترک میکنم
All this negativity that I can’t get away from
این همه انرژی منفی که نمیتونم ازشون دور شم
All this negativity, I think I need a break from
اینهمه انرژی منفی، فکر کنم یه استراحتی ازشون میخوام
I’m thankful, but… (Oh)
…شاکرم، ولی

[Chorus]

Some days, I just wanna leave the negativity in my head
بعضی روزها، میخوام فقط همه ی انرژی های منفی رو داخل مغزم ول کنم
I just want relief from my stress
من فقط میخوام از استرسم رها شم
I just want relief from my stress (Oh)
من فقط میخوام از استرسم رها شم
Some days, I don’t wanna see or
بعضی روزها، نمیخوام ببینم یا
Have a bunch of people to impress
چند نفر باشن که باید تحت تاثیر قرار بدم
I just want relief from my stress
من فقط میخوام از استرسم رها شم
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
اره، من فقط میخوام از استرسم رها شم

[Verse 2]

Yo, this life got my head spinnin’
هی، این زندگی به من سرگیجه داده
Wonder what I’d do if I knew these were my last minutes
دارم فکر میکنم چیکار میکردم اگه میدونستم اینها آخرین لحظه های زندگی منن
Wonder if I had a week to live, would I stay trippin’?
دارم فکر میکنم اگه فقط یه هفته دیگه برای زندگی کردن داشتم، همینجوری احمق میموندم؟
Wastin’ every day that I had left tryna sell tickets
همه ی روزهایی که باقی داشتم رو هدر میدادم برای فروختن بلیط
Or maybe call my dad (Oh), say I love him and laugh with him
یا شاید زنگ میزدم به بابام، بگم دوستش دارم و باهاش میخندیدم
Take a couple days and get away from this fast livin’
چند روزی رو از این سریع زندگی کردن خارج میشدم
I don’t love my work the way I did
کارمو دیگه مثل قبل اونقدر دوست ندارم
Man, this whole business has got me feelin’ jaded
پسر، این شغل باعث شده خیلی خسته بشم
Friends I had, now they act different, it’s all switchin’, whoa (Ayy) (Oh)
دوستایی که داشتم، حالا فرق کردن، همه چی داره عوض میشه
Yeah, it’s pretty hard to watch
اره، تماشا کردن این خیلی سخته
Those things you used to love turn to things that you wish you forgot
اون چیزهایی که قبلا دوستشون داشتی تبدیل میشن به چیزهایی که آرزو میکنی فراموششون کنی
Real moments that make you question the things that you want’s
لحظه های واقعی که باعث میشن فکر کنی آیا واقعا همه ی اینها رو میخوام؟
Got me growin’ mentally, but stressin’ me out ’til I drop
باعث شدن من از لحاظ فکری به بلوغ برسم، ولی استرسش تو رو نابود میکنه
Over the top (Oh), that’s where I live on a daily basis
با اغراق، این اون جاییه که من زندگی میکنم
I always find a way to find the bad in good situations
همیشه یه راهی پیدا میکنم تا چیزای خوب رو توی لحظات سخت ببینم
It’s sad, huh?
ناراحت کننده است، مگه نه؟
Yeah, I live my life on the edge, don’t want the meds
اره، من لبه ی پرتگاه زندگی میکنم، قرصا رو نمیخوام
I’m just tryna get relief from my stress, you know? (Oh)
فقط دارم سعی میکنم از استرسم رها شم، میدونی؟

[Chorus]

Some days, I just wanna leave the negativity in my head
بعضی روزها، میخوام فقط همه ی انرژی های منفی رو داخل مغزم ول کنم
I just want relief from my stress
من فقط میخوام از استرسم رها شم
I just want relief from my stress (Oh)
من فقط میخوام از استرسم رها شم
Some days, I don’t wanna see or
بعضی روزها، نمیخوام ببینم یا
Have a bunch of people to impress
چند نفر باشن که باید تحت تاثیر قرار بدم
I just want relief from my stress
من فقط میخوام از استرسم رها شم
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
اره، من فقط میخوام از استرسم رها شم

[Verse 3]

These stress levels are not healthy
این حجم از استرس سالم نیست
I’m waitin’ for that call sayin’ records are not selling
منتظر اون تلفنم که بهم بگن آهنگام فروش نمیرن
I wonder when this all disappears and they forget me
دارم فکر میکنم کی همه ی اینها ناپدید میشه و همه من رو فراموشش میکنن
Will I feel like I found who I was or be more empty?
اونموقع خود واقعیمو پیدا میکنم یا بیشتر احساس روچی میکنم؟
I wonder was I wrong thinkin’ this is where God led me
دارم فکر میکنم نکنه اشتباه میکردم که فکر میکردم این راهیه که خدا من رو داخلش قرار داده
Or did I get involved with somethin’ that was too heavy?
یا شایدم خودمو قاطی چیزی کردم که خیلی سنگین بوده؟
I drive until I’m lost and just sit in my car yelling
اونقدر رانندگی میکنم که گم میشم و میشنم تو ماشینم فقط داد میکشم
My inner critic talks, I’m just hopin’ that God helps me to stop stressin’
خود سرزنشگر درونم هی حرف میزنه، فقط ایمدوارم خدا کمکم کنه که کمتر استرس بکشم
Yeah
اره

[Chorus]

(Oh) Some days (Some days)
(بعضی روزا (بعضی روزا
I just wanna leave the negativity in my head (I just wanna leave it)
(میخوام فقط همه ی انرژی های منفی رو داخل مغزم ول کنم (میخوام ولش کنم
I just want relief from my stress (Yeah, I just wanna leave it)
(من فقط میخوام از استرسم رها شم (اره، میخوام فقط ولش کنم
I just want relief from my stress (Oh)
من فقط میخوام از استرسم رها شم
Some days (Some days), I don’t wanna see or
بعضی روزها (بعضی روزا)، نمیخوام ببینم یا
Have a bunch of people to impress (Yeah)
چند نفر باشن که باید تحت تاثیر قرار بدم
I just want relief from my stress
من فقط میخوام از استرسم رها شم
Yeah, I just want relief from my stress (Oh)
اره، من فقط میخوام از استرسم رها شم

[Outro]

Yeah
اره
Yeah, some days
اره، بعضی روزا
Yeah, some days
اره، بعضی روزا
I just wanna leave, yeah
فقط میخوام برم، اره
I just wanna leave, yeah
فقط میخوام برم، اره

دانلود آهنگ

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.