متن ترجمه شده آهنگ Hope از The Chainsmokers & Winona Oak

توسط

The Chainsmokers & Winona Oak – Hope

Hope
امید

برای مشاهده موزیک ویدیو کلیک کنید!

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

[Verse 1: Winona Oak]

I would have walked through fire to kiss your lips
حاضر بودم برای بوسیدنت لبات از تو آتش بگذرم
Do you still think about it, of what you did?
هنوزم بهش فکر میکنی؟کاری که کردی؟
Still see your old apartment, like a bad trip
هنوزم آپارتمان قدیمی تو میبینم،مثل یه سفر بد
Wish I could forget all the places we’ve been
کاش میتونستم همه جاهایی رو که بودیم فراموش کنیم

[Pre-Chorus: Winona Oak]

Hard and heavy whiskey goodbyes
ویسکی سخت و سنگین مخصوص خداحافظی
Boy, you know how to make a girl cry
پسر،تو بلدی چطوری یه دخترو به گریه بندازی
Was sleeping in a bed full of lies
توی تخت خواب پر از دروغ می خوابیدیم
And now that I’m older, I can see why
و حالا که من بزرگ ترم،دلیلشو میفهمم

[Chorus: Winona Oak]

You made me feel high
تو به من احساس نعشه گی می دی
‘Cause you had me so low, low, low
چون تو منو خیلی خیلی خیلی پایین آوردی
You only seemed tall
تو فقط بلند به نظر میرسیدی
‘Cause you stunted my grow-grow-growth
چون تو رشد منو متوقف کردی
I only wanted you ’cause I couldn’t have you
من فقط بخاطر این میخواستمت که نمی تونستم داشته باشمت
Now that I know
حالا میدونم که
That wasn’t love, that wasn’t love, that was just hope
اون عشق نبوده،عشق نبوده، بلکه فقط امید بوده

[Post-Chorus: Winona Oak]

That wasn’t love, that wasn’t love, that was just hope
اون عشق نبوده،عشق نبوده، بلکه فقط امید بوده

[Verse 2: Andrew Taggart]

Always another bender, I lose control
همیشه کنترلمو وقتی رانندگی میکنم از دست میدم و تصادف میکنم و یه وام دهنده پیدا میشه(معنی این سطر این نیست ولی مفهومش اینه)
I thought I’d get it back when
فکر کردم وقتی برگردم خونه
You came back home to me, darling
تو هم برمیگردی خونه پیشم،عزیزم
But I never had it, did I? Your heart’s a trick
ولی من هرگز نداشتمش،داشتمش؟ قلبت یه حیله است
And all the magic we felt was just a hit
و همه جادویی که ما حس کردیم فقط یه ضربه بود

[Pre-Chorus: Winona Oak & Andrew Taggart]

Hard and heavy whiskey goodbyes
ویسکی سخت و سنگین مخصوص خداحافظی
Boy, you know how to make a girl cry
پسر،تو بلدی چطوری یه دخترو به گریه بندازی
Was sleeping in a bed full of lies
توی تخت خواب پر از دروغ می خوابیدیم
And now that I’m older, I can see why
و حالا که من بزرگ ترم،دلیلشو میفهمم

[Chorus: Winona Oak & Andrew Taggart]

You made me feel high
تو به من احساس نعشه گی می دی
‘Cause you had me so low, low, low
چون تو منو خیلی خیلی خیلی پایین آوردی
You only seemed tall
تو فقط بلند به نظر میرسیدی
‘Cause you stunted my grow-grow-growth
چون تو رشد منو متوقف کردی
I only wanted you ’cause I couldn’t have you
من فقط بخاطر این میخواستمت که نمی تونستم داشته باشمت
Now that I know (Now that I know)
حالا میدونم که،حالا میدونم که
That wasn’t love, that wasn’t love, that was just hope
اون عشق نبوده،عشق نبوده، بلکه فقط امید بوده

[Post-Chorus: Winona Oak & Andrew Taggart]

(‘Cause you had me so low)
چون تو منو خیلی پایین آوردی
(Now that I know)
حالا میدونم که
That wasn’t love, that wasn’t love, that was just hope
اون عشق نبوده،عشق نبوده، بلکه فقط امید بوده

[Chorus: Winona Oak & Andrew Taggart]

You made me feel high
تو به من احساس نعشه گی می دی
‘Cause you had me so low, low, low
چون تو منو خیلی خیلی خیلی پایین آوردی
You only seemed tall
تو فقط بلند به نظر میرسیدی
‘Cause you stunted my grow-grow-growth
چون تو رشد منو متوقف کردی
I only wanted you ’cause I couldn’t have you
من فقط بخاطر این میخواستمت که نمی تونستم داشته باشمت
Now that I know (Now that I know)
حالا میدونم که،حالا میدونم که
That wasn’t love, that wasn’t love, that was just hope
اون عشق نبوده،عشق نبوده، بلکه فقط امید بوده

برای مشاهده موزیک ویدیو کلیک کنید!

برای دانلود موزیک کلیک کنید!

ممکن است بپسندید

دیدگاه خود را بنویسید ...

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.